Golden Revital

     เป็นการผลักยาด้วยหลักการ Electroporation คือการใช้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําให้เยื่อหุ้มเซลล์เปิด เพื่อให้สามารถผลักยาเข้าไปได้ลึกยิ่งขึ้นถึงระดับเซลล์ผิว โดยมีกลุ่มยาให้เลือกตามความเหมาะสมของสภาพผิวแต่ละท่าน